LAST MINUTE -200 eur
20.07.2024
Dolphin House - St. John`s
LAST MINUTE -200 eur
Więcej
statek 5*****
10.08.2024
Safari rodzinne
statek 5*****
Więcej
9 miejsc
21.09.2024
Brothersy i wraki
9 miejsc
Więcej
brak miejsc
12.10.2024
Wraki
brak miejsc
Więcej
15 miejsc
19.10.2024
St Johns - Elphinstone
15 miejsc
Więcej
brak miejsc
02.11.2024
Wraki
brak miejsc
Więcej
5 miejsc
09.11.2024
Dolphin House - St. John`s
5 miejsc
Więcej
Zapisz się
22.03.2025
Wraki Morza Czerwonego
Zapisz się
Więcej
Majówka 2025
26.04.2025
Wraki w zupełnie nowej odsłonie
Majówka 2025
Więcej

Dlaczego safari nurkowe leczy stress

Współczesność daje w kość, nawet jeżeli jesteś szczęśliwym posiadaczem własnego miejsca pracy, rodziny, przyjaciół i wielu zajawek. Większość z nas nie doświadcza bezpośrednio wyczerpania układu nerwowego, przekroczenia poziomu hormonu stresu czy tzw wyczerpania nadnerczy. Część z nas doświadczy starości i może mieć nawet szczęście przeżyć ją bezkolizyjnie ze schorzeniami, ale..
 
Czytaj więcej

Kalendarz safari nurkowych w Egipcie 2022 - 2023

safari nurkowe egipt 2024
Grupy zapraszamy do indywidualnych zapytań.
 
Jako jedni z nielicznych organizatorów z Polski swoje safari organizujemy legalnie i zgodnie z ustawą o usługach turystycznych. Posiadamy też gwarancję Organizatora Turysyki! 
 
GWARANCJA ORGANIZATOR TURYSTYKI
 

Safari nurkowe w Egipcie trwa 7 dni i odbywa na statku Star Jet – jacht motorowy klasy GOLD, stalowa konstrukcja, 35 m długości, kajuty dwuosobowe z łazienkami, klimatyzacja. 

Star jet

Masz pytania? Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń lub napisz!
ZAPISZ SIE 
Czytaj więcej

Regulamin Korzystania z Kuponów Rabatowych

Regulamin Korzystania z Kuponów Rabatowych

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z KUPONÓW RABATOWYCH wystawianych przez SeaTreasure Barbara Białek.
I. Organizator programu
1. Organizatorem programu jest Sea Treasure Barbara Białek, 30-406 Kraków, ul. Kołobrzeska 16/1, NIP 6782869659
II. Uczestnikami programu mogą być:
1. Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, które skorzystają z wyżej wymienionej usługi.
2. W przypadku osób fizycznych uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie,
które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
III. Warunki otrzymania kuponu
1. Kupon Rabatowy jest uznaniowy.
IV. Warunki realizacji kuponów
1. Kupon można zrealizować jednorazowo przy zakupie jednej usługi.
2. Posiadacz kilku kuponów w danej firmie nie może zsumować ich wartość powielając wielkość zakupów.
3. Kupon można zrealizować do 31.12.2020 roku.
4. Kuponu nie można wymieniać na gotówkę.
5. Warunkiem realizacji kuponu jest okazanie go przy zakupie usługi.
6. Rabatom podlegają: usługi serwisowe serwisu nurkowego, kursy nurkowania oraz safari nurkowe w Egipcie.
7. Rabatom NIE podlegają: towary i części zamienne, podręczniki i certyfikaty, bilety lotnicze, w przypadku safari: opłaty na miejscu (wiza, opłata parkowa, napiwki, opłata reef protection).
V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin programu wydawania Kuponów Rabatowych będzie dostępny
na stronach internetowych www.seatreasure.pl i www.serwisnurkowy.pl.
2. Reklamacje uczestników powinny być składane na piśmie, listem, faksem lub na adres e-mail w terminie 30 dni pod rygorem odrzucenia.
Adres do korespondencji: Sea Treasure Barbara Białek, 30-406 Kraków, ul. Kołobrzeska 16/1.
Adres e-mail: seatreasure@seatreasure.pl. Podstawą przyjęcia reklamacji jest kopia dokumentu
potwierdzającego realizację usługi. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i
nazwisko oraz dane klienta umożliwiające kontakt. Reklamacje będą rozpatrywane przez
Organizatora programu w terminie 30 dni od momentu otrzymania reklamacji.
3. Stanowisko Organizatora programu w postępowaniu reklamacyjnym jest ostateczne.

Terms and Conditions OF DISCOUNT COUPONS
These Regulations set out the rules for granting and using DISCOUNT COUPONS issued by SeaTreasure Barbara Białek.
1. The program is organized by Sea Treasure Barbara Białek, 30-406 Kraków, Poland, ul. Kołobrzeska 16/1, PL6782869659
2. Only individual persons or entities conducting business activity may become program participants who will use the services mentioned above.
3. Participants may be only adults which full legal capacity.
4. The Discount Coupon is discretionary.
5. The coupon can be redeemed once when purchasing with one service.
6. Coupons do not sum.
7. The coupon can be used up to December 31, 2020.
8. The coupon cannot be exchanged for cash.
9. Discounts are for: diving service (5%), diving courses (5% or 10%) and diving safari in Egypt (5% or 10%).
10. The discounts do NOT apply to: goods and spare parts, manuals and certificates, flight tickets, in the case of safaris fees: visa, park fee, tips, reef protection fee.
11. The coupon must be shown by the purchase.
12. These regulations of the Discount Coupon issuing program are available on the websites: www.seatreasure.pl and www.serwisnurkowy.pl.
13. Complaints of participants should be submitted in writing, by letter, by fax or to the e-mail address within 30 days under pain of rejection. Correspondence address: Sea Treasure Barbara Białek, 30-406 Kraków, Poland, ul. Kołobrzeska 16/1.
Email address: seatreasure@seatreasure.pl. The basis for accepting a complaint is a copy of the document confirming the service. Each complaint should contain: name and surname and contact details of the customer. Complaints will be considered by
program organizer within 30 days of receiving the complaint.
The position of the program organizer in the complaint procedure is final.

 

Regulamin konkursu przeprowadzonego na targach BOOT DUSSELDORF 2020

1. Organizatorem projektu, zwanego dalej "losowaniem konkursowym", oraz fundatorem nagrody – wyjazdu na safari nurkowe w Egipcie w 2020 roku dla 1 osoby (bez przelotu) jest firma: Seatreasure Barbara Białek, z siedzibą w Krakowie, ul. Kołobrzeska 16/1, 30-406, Polska, NIP 6782869659.

2. Projekt dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich.

3. Kupon konkursowy należy wypełnić na stoisku nr 52, hala 11, na targach Boot odbywających się w Dusseldorfie w dniach 18-26.01.2020.

4. Do udziału w losowaniu kwalifikuje się tylko kupon zawierający imię i nazwisko, adres mailowy wraz z numerem telefonu oraz podpisem Uczestnika.

5. Po wylosowaniu Uczestnik konkursu, aby zdobyć nagrodę będzie musiał poprawnie odpowiedzieć na pytanie Organizatora dotyczące działalności Organizatora.

6. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku celem publikacji w Internecie.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku uwiecznionego podczas niniejszego projektu w formie fotografii i materiałów wideo przez SeaTreasure Barbara Białek, adres: Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków, Polska, NIP PL6782869659, w internecie, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz na stronie internetowej: seatreasure.pl. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l nr 119, str. 1) oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.Urz. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.”
Oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i SMS przez SeaTreasure Barbara Białek, adres: Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków, Polska, NIP PL6782869659, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l nr 119, str. 1) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).”

7. Nagrodą jest
a/. wyjazd na tygodniowe safari nurkowe w Egipcie (bez przelotu) dla 1 osoby. Termin wyjazdu organizator ustali ze zwycięzcą. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania dostępnych terminów wyjazdów. Dotyczy roku 2020.
b/ Uczestnik pokrywa koszt: przelotu wraz z transferem w Egipcie na łodź (Marsa Alam lub Hurghada), wizy: 25€, napiwków dla załogi i przewodnika nurkowego, opłat parkowych (90€) i opłaty reef protection (15€), dodatkowych usług zamówionych na safari (typu nitroks, butla 15l, kursy nurkowania).

8. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Losowanie konkursowe ma charakter jawny.

9. W losowaniu konkursowym nie mogą brać udziału pracownicy SeaTreasure ani ich rodziny.

10. Losowanie odbędzie się ………………………., a wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora www.seatreasure.pl.

 

Competition regulations on BOOT DUSSELDORF 2020

1. The organizer of the project, so called: "competition draw", and the founder of the prize - a trip to a diving safari in Egypt in 2020 for 1 person (without flying) is the company: Seatreasure Barbara Białek, based in Krakow, ul. Kołobrzeska 16/1, 30-406, Poland, NIP 6782869659

2.Participans of the project may be only adults.

3. The coupon should be completed at stand 52, hall 11, at the Boot fair in Dusseldorf on 18-26.01.2020.

4. Only the coupon containing: full name, email address, telephone number and the Participant's signature will be eligible to participate in the draw.

5. After the draw, the Participant will be asked to correctly answer for a question regarding the Organiser's activity in order to win the prize.

6. The participant participating in the competition declares that he agree to the processing of his image for publication on the Internet.
“I agree to use my image in the form of photographs and video materials by SeaTreasure Barbara Białek, address: Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków, Poland, NIP PL6782869659, on the Internet: including social media (Facebook, Instagram) and on the website: seatreasure.pl, my image, immortalized during the Project. In accordance with the European Regulation on the protection of personal data of April 27, 2016 (Official Journal of the EU No. 119, p. 1) and the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 1994 No. 24, item 83, as amended), I certify that I am waiving additional remuneration for the above title.”
And consents to the processing of personal data for marketing purposes.
“I consent to the processing of my personal data for the purpose of sending commercial information by electronic means and SMS by SeaTreasure Barbara Białek, address: Kołobrzeska 16/1, 30-406 Kraków, Poland, NIP PL6782869659, in accordance with the European Regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Official Journal of the EU No. 119, p. 1) and the Telecommunications Act of July 16, 2004 (Journal of Laws 2004 No. 171 item 1800 as amended).”

7. The prize is
a/ trip on a weekly diving safari in Egypt (without flight) for 1 person. The organizer will agree the date of departure with the winner. The organizer reserves the right to propose available travel dates. Applies to 2020.
b / The participant covers the cost of: flight along with transfer in Egypt to the boat (Marsa Alam or

...
Czytaj więcej

regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU seatreasure.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem seatreasure.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
2. Administratorem Serwisu jest Barbara Białek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SeaTreasure Barbara Białek z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kołobrzeska 16, 30-406 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6782869659 oraz REGON 381176985 oraz wpisaną do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem 22408, adres e-mail: seatreasure@seatreasure.pl, tel.: +48 504508526 (zwana dalej „Administratorem").
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie.
4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
b. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.);
c. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
f. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
b. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.).
c. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
d. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
e. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
f. Umowa – umowa o udział w Imprezie Turystycznej jako całości lub jeżeli Impreza Turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy Turystycznej, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
g. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
h. Impreza (Impreza Turystyczna) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
i. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Administratora.
j. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez firmę Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
k. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Imprezie Turystycznej dostępnej w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności.
l. Płatność – opłata za wszystkie usługi turystyczne w ramach Imprezy Turystycznej wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
m. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
n. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
o. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
7. Aktualne opisy Imprez zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
8. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.

II. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.
3. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby bądź na adres e-mail Administratora, określony w ust. 1 powyżej przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych powyżej, w/w umowę uważa się za niezawartą.
4. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
5. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in:
a. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
b. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
c. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
d. zapoznanie się z opisami Imprez Turystycznych;
e. przejście do Systemu Rezerwacji;
f. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
g. przesłanie wiadomości/zapytania do Administratora za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;
6. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na:
a. dokonanie Rezerwacji na określone usługi turystyczne dostępne w ramach Imprezy wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
b. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
c. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
d. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
e. dokonanie Płatności.
7. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) o aktualnych wydarzeniach, konkursach i promocjach, jak również skomunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Ponadto Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania informacji, o których mowa powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
8. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej poprzez:
a. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
b. przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;
c. przesłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie.


III. REZERWACJE
1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie Imprezy Turystycznej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji Imprezy.
2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Imprez Turystycznych, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Imprezy Turystycznej, Użytkownik proszony

...
Czytaj więcej