przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE:

Administrator danych.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest SeaTreasure Barbara Białek, ul. Kołobrzeska 16, 30-406 Kraków NIP 6782869659, seatreasure@seatreasure.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych: prosimy o kontakt z Barbara Białek seatreasure@seatreasure.pl.

Cele przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”; wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”

Zakres danych.

Będziemy przetwarzać: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, nr i data ważności paszportu, stopień nurkowy.

Czas przetwarzania danych.

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas niezbędny do realizacji umowy; czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (nie dłużej niż 6 lat od zakończenia umowy); czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (6 lat od zakończenia umowy); czas do momentu wycofania zgody.

Przekazywanie danych do państw trzecich.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, w Państwa interesie możemy przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Zapewniamy jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Możemy również przekazywać Państwa dane do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Odbiorcy danych.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym agentom oraz dostawcom usług technicznych oraz innym administratorom, np. ubezpieczycielowi, hotelom, przewoźnikom.

Uprawnienia Klienta.

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych); sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe; przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO; usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Wycofanie zgody.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym momencie.

Dane uczestników Imprezy.

Klient podpisuje umowę osobiście i czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych Uczestników Imprezy i przejmuje tym samym odpowiedzialność poinformowania ich o zasadach przetwarzania danych przez Administratora danych. Jeśli Klient zawiera umowę w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on zgodę tej osoby. Za działanie bez jej zgody Klient ponosi pełną odpowiedzialność.

Osoby trzecie.

Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku, gdy rezerwacji nie dokonywali Państwo osobiście, zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Państwa rzecz.