WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych organizowanych przez SeaTreasure

Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SeaTreasure Barbara Białek stosowane od 22-02-2022 (UUT z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz.187 z późn. zm.)

Preambuła
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych (UUT tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz.187 z późn. zm.), prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa, zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo w imprezie turystycznej, ponieważ poprzez podpisanie Umowy Zgłoszenia wyrażają Państwo zgodę, aby niniejsze Warunki Uczestnictwa stały się integralną częścią Umowy Zgłoszenia zawartej z Organizatorem.
I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa SeaTreasure Barbara Białek zwane dalej Warunkami Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy Zgłoszenia.
2. Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa w imprezach organizowanych przez SeaTreasure Barbara Białek zwanym dalej Organizatorem.
3. SeaTreasure Barbara Białek z siedzibą w Krakowie ul. Kołobrzeska 16, 30-406 Kraków wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i jest organizatorem turystyki w rozumieniu art.3 pkt 5 UUT.
4. Użyte określenia: usługa turystyczna (zwana dalej Usługą) – usługa świadczona przez organizatora turystom lub odwiedzającym; impreza turystyczna (zwana dalej Imprezą) – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny; Agent – uprawniony pośrednik działający w imieniu Organizatora; Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną lub usługę turystyczną na rzecz swoją lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności, osoba na rzecz której Umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową Zgłoszeniem, ważną także w formie elektronicznej.
II Zawarcie umowy.
1. Stronami Umowy o Imprezę/Usługę turystyczną są Organizator i Klient
2. Rodzaj świadczeń i ich zakres określony jest na stronie www.seatreasure.pl i w treści ulotek, z tym że przed zawarciem Umowy Zgłoszenia Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy.
3. Klient osobiście podpisuje Umowę Zgłoszenie, w przypadku zamówień zbiorowych jako osoba upoważniona przez pozostałych Klientów do podpisania Umowy, przy czym obowiązany jest wskazać dane tych osób w dniu ich zgłoszenia.
4. Rezerwacja jest dokonywana na podstawie podpisanej przez Klienta i Organizatora lub działającego w jego imieniu Agenta Umowy Zgłoszenia, po dokonaniu przez Klienta wpłaty za Imprezę wskazaną na Umowie Zgłoszeniu i stwierdzeniu wpłaty zaliczki w wysokości wskazanej na umowie na koncie Organizatora. Pozostałą kwotę Klient powinien wpłacić do 29 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Jeśli do rozpoczęcia Imprezy pozostało mniej niż 30 dni, Uczestnik powinien dokonać wpłaty 100% wartości Imprezy/Usługi w dniu podpisania Umowy Zgłoszenia.
5. Wpłata za Imprezę/Usługę może być dokonana w siedzibie Organizatora albo na konto bankowe. Na przelewie należy umieścić nazwiska Uczestników, termin i nazwę Imprezy.
Wpłaty dla Organizatora należy dokonać w PLN na rachunek bankowy Organizatora: 06 1050 1445 1000 0092 7229.
W przypadku przeliczania EUR na PLN należy zastosować kurs sprzedaży Euro NBP z dnia wpłaty dla PLN. Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych NBP.
6. Informacje do podróży zostają przesłane Klientowi po podpisaniu Umowy Zgłoszenia oraz stwierdzeniu 100% wpłaty za imprezę na koncie Organizatora> Umowa Zgłoszenie staje się Umową w rozumieniu UUT 7. Niedotrzymanie terminów oznacza rezygnację Klienta z Imprezy i odstąpienie od Umowy na warunkach rezygnacji z imprezy.
III Usługi, ceny, ich określenie i zmiana
1. Elementy składowe ceny są każdorazowo wyszczególnione w ofercie danej Imprezy/Usługi.
2. Ceny Imprez/Usług obejmują podatek VAT, cena ustalona w ofercie może zostać podwyższona tylko w przypadkach: a/wzrostu kosztów transportu b/wzrostu opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za usługi takie jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych c/wzrost kursów walut, wyłącznie do 14 dnia przed rozpoczęciem imprezy.
3. Na życzenie Klienta Organizator może wystawić Uczestnikowi fakturę VAT – marża na imprezę turystyczną.
IV Przeniesienie uprawnień
1. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie/Usłudze wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z Umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeśli Klient zawiadomi go o tym w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy/Usługi, a ze względu na specyfikę safari nurkowych po potwierdzeniu takiej możliwości u Organizatora, za ewentualną dopłatą za zmianę nazwiska na bilecie lotniczym.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Umowie wszelkie koszty i opłaty manipulacyjne wynikające z dokonanych zmian ponosi Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
V Rezygnacja z uczestnictwa
1. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy turystycznej (KRIT). Cena takiego ubezpieczenia to: 2,8 % wartości Imprezy (zwrot 100% ceny Imprezy). Ubezpieczenie może zostać dokonane do 48 godzin od chwili zawarcia Umowy i po stwierdzeniu 100% wpłaty na koncie Organizatora.
Suma ubezpieczenia kosztów Imprezy jest ceną Imprezy określaną każdorazowo przez Organizatora w Umowie, lecz nie wyższą niż 4000 EUR na osobę.
2. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie składając pisemne oświadczenie o rezygnacji, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Klienta lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
3. Klient, który po wpłacie zaliczki lub pełnej kwoty odstępuje od Umowy, jest zobowiązany do zapłacenia rzeczywistych kosztów swej rezygnacji, jednak nie więcej niż 90% wartości Imprezy/Usługi turystycznej.
VI Ubezpieczenie
1. Organizator zawarł umowę ubezpieczenia na podstawie umowy generalnej na rzecz uczestników wyłącznie Imprez turystycznych zawierających pobyt:
- KL (koszty leczenia)
- NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
2. Klient otrzyma warunki ubezpieczenia i umowy ubezpieczeniowe drogą mailową. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed podpisaniem Umowy.
3 Dane osobowe zostaną przekazane do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, które będzie administratorem danych osobowych uczestników imprezy podanych we Wniosku o ubezpieczenie i będzie przetwarzało te dane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Dane te podane zostają dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia. Klientom przysługuje prawo wglądu i modyfikacji danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
4. Biuro nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód.
VII Zabezpieczenie finansowe Organizatora
Stosownie do postanowień art.14 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.) Organizator działając jako organizator turystyki, posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swej niewypłacalności, w zakresie:
- pokrycia kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez Klientów w wypadku gdy organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu
- pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zorganizowana
- pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu w formie umowy ubezpieczeniowej na rzecz Klientów nr COR259457 wystawionej przez Wiener TU S.A. Vienna Insurence Group z siedzibą w Warszawie 02-675, przy ul Wołoskiej 22A.
Gwarancja jest ważna od 22-02-2022 do 21-02-2023 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie obowiązywania gwarancji.
1. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego nr tel. 12/37-96-029 lub 028 e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl albo z najbliższą placówką konsularną.
2. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Małopolskiego lub do Gwaranta. Do żądania zapłaty należy dołączyć: kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, kopię dowodu wpłaty za imprezę turystyczną, oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zobowiązań umownych o określonej wartości, oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji albo wskazanie innego sposobu wypłaty z gwarancji.
3. W przypadku gdy umowa gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz Klientów okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów powrotu klientów do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu albo zwrotu wpłat lub części wpłat wniesionych za imprezę turystyczną, marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11 o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
VIII Zmiany lub odwołanie imprezy
1. W przypadku gdy Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki Umowy z przyczyn od niego niezależnych, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien w terminie do 7 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić Organizatora pisemnie czy
a/ przyjmuje zmiany w Umowie
b/ odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Jeśli Klient odstępuje w tym przypadku od Umowy, ma prawo wg. wyboru - uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym standardzie lub niższym standardzie za wyrównaniem różnicy w cenie - żądać zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
2. Organizator może odwołać imprezę z powodu braku wymaganego minimum uczestników (14 osób) i gwarantuje powiadomienie o tym uczestników nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3. Jeśli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo:
a/ uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo
b/ żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
W tym przypadku Klient nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu a/ zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników
b/ Organizator zawiadomił o tym uczestnika w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
c/ działania siły wyższej
4. Podawane godziny przelotów są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takich przypadkach zostanie zorganizowany transport zastępczy, a sytuacja taka nie będzie traktowana jako nienależyte wykonanie Umowy.
IX Świadczenia zastępcze
1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianej w Umowie usługi, stanowiącej istotną część programu, to w ramach tej imprezy i bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami wykonuje odpowiednie świadczenie zastępcze.
2. W przypadku niemożności wykonania świadczenia zastępczego Klient nie może się ubiegać o odszkodowanie, jeżeli niemożność ta spowodowana była przez
a/ działanie lub zaniechanie Klienta
b/ działanie lub zaniechanie osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć
c/ działaniem siły wyższej
X Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonaniem Umowy, chyba że jest to spowodowane wyłącznie
a/ działaniem lub zaniechaniem Klienta lub
b/ działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań można było uniknąć lub
c/ siłą wyższą
2. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Klienta, z wyłączeniem szkód na osobie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu Imprezy dokonanej na życzenie Klienta/-ów, a zmiana kolejności w programie imprezy nie stanowi nienależytego wykonania umowy.
4. Jeżeli w stosunku do świadczeń leżących po stronie kontrahenta zastosowanie mają międzynarodowe uzgodnienia lub przepisy prawne, Organizator ma prawo powołania się na nie.
5. W trakcie przelotu odpowiedzialność za bagaż ponoszą linie lotnicze.
XI Ochrona danych osobowych Klienta
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest SeaTreasure Barbara Białek z siedzibą ul. Kołobrzeska 16, 30-406 Kraków, NIP 6782869659.
2. Inspektorem ochrony danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Barbara Białek (kontakt do inspektora: seatreasure@seatreasure.pl).
3. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.
6. Klientowi przysługują żądanie dostępu do danych osobowych oraz prawo do poprawiania danych osobowych. Ponadto Klientowi przysługuje prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Klienta, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8. Klientowi przysługuje skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
XII Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia Imprezy należy natychmiast zgłosić u wykonawcy usługi/przewodnika/rezydenta w celu usunięcia usterki na miejscu. Jeśli reklamacja nie odniesie skutku, należy ją przesłać Organizatorowi na piśmie listem poleconym w terminie 30 dni od daty planowanego zakończenia imprezy na adres SeaTreasure Barbara Białek z siedzibą ul. Kołobrzeska 16, 30-406 Kraków.
2. Organizator ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia.
XIII Postanowienia organizacyjne
1. Uczestnik otrzymuje dokumenty podróżne mailem.
2. Organizator zapoznaje uczestników z informacjami dotyczącymi przepisów wizowych, paszportowych, celnych, zdrowotnych kraju docelowego.
3. Impreza/Usługa zaczyna się
a/ w przypadku imprez z przelotem w chwili wylotu z kraju b/ w przypadku pozostałych imprez w dniu rozpoczęcia programu zgodnego z Umową Zgłoszeniem
4. Uczestnik powinien podczas planowania urlopu, połączeń spotkań itp. wziąć pod uwagę możliwość opóźnień w przelotach.
5. Uczestnik musi posiadać paszport ważny co najmniej 6 pełnych miesięcy od daty planowanego końca Imprezy w Egipcie.
6. Kategoria obiektów jest określana poprzez gwiazdki przy nazwie obiektu ** skromny standard, ***klasa turystyczna, ****standard średni, ***** standard wysoki
7. Szkody w bagażu należy zgłaszać bezpośrednio po ich stwierdzeniu w hali przylotów z wykorzystaniem formularza danych linii lotniczych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podczas przelotu.
8. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia szkód i zniszczeń sprzętu wyrządzonych przez siebie. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
9. Niektóre formy aktywności (np. nurkowanie) mogą być niebezpieczne i wymagają specjalnego przygotowania pod względem medycznym i szkoleniowym. Pod względem medycznym odpowiedzialność za gotowość do uczestniczenia w działaniach o wyższym stopniu ryzyka ponosi Uczestnik. Podpisując Umowę Zgłoszenie Uczestnik potwierdza i akceptuje ryzyko związane z tymi działaniami. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poziomu występującego ryzyka Uczestnik powinien skonsultować się z personelem Organizatora przed dokonaniem rezerwacji.
10. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań medycznych do nurkowania.
XIV Postanowienia końcowe
1. Spory między Stronami związane z Umową mogą być rozwiązywane w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a w przypadku nierozwiązania sporu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd.
2. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Inspekcja Handlowa, a informacje dotyczące tego postępowania udostępnione są na stronie internetowej http://www.opole.wiih.gov.pl/ .
3. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta, w tym mające zastosowanie do imprez turystycznych przepisy art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) w art. 3 w ust. 1 pkt 8).
4. Klient może zapoznać się z treścią Ustawy, w tym przepisów powołanych w Warunkach Uczestnictwa pod adresem: www.sejm.gov.pl.